Kategorie

Promocje

Informacja

Producenci

  I. Informacje ogólne

  1. Podmioty odpowiedzialne

  FIRMA STOPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Parchowie, 77-124, przy ulicy Kościerskiej 12, posiadającą nr REGON 221031937, nr NIP 8421748898, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000357868, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, reprezentowaną przez: Annę Stopa – Prezesa Zarządu Komplementariusza

  Adres korespondencyjny: Skrzeszewo Żukowskie 152, Żukowo 83-330.

  Telefon: +48 501 517 013, +48 501 517 017

  E-mail: biuro@e-petshop.pl www:www.e-petshop.pl

  2. Definicje

  Sklep – Sklep internetowy E- PETSHOP.PL oraz podmioty odpowiedzialne,

  Użytkownik – użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie oraz dokonująca zakupów za pomocą portalu E-PETSHOP.PL,

  Strona internetowa – jako stronę internetową rozumie się: http://www.e-petshop.pl/, za pośrednictwem której działa Sklep,

  Umowa Sprzedaży – zawarta przez Sklep z Użytkownikiem umowa, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie,

  Dostawa – dostarczenie Użytkownikowi przez Sklep zamówionego Towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sklep na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa jest realizowana przy wykorzystaniu usług spedytora;

  Hasło – ustalony przez Użytkownika ciąg co najmniej pięciu znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie. Hasło ma charakter poufny;

  Login – ustalone przez Użytkownika, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z nie więcej niż trzydziestu znaków i wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie. Login ma charakter poufny;

  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy Sprzedaży, dostawy Towarów, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, procedurę postępowania w przypadku Towarów wadliwych oraz odpowiedzialności odpowiedzialność; Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła;

  Umowa rejestracyjna – Użytkownik poprzez Rejestrację zawiera ze Sklepem umowę na korzystanie ze Strony internetowej Sklepu;

  Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Cena wyrażona jest w polskich złotych i uwzględnia podatek VAT;

  Towar – rozumie się przez to towary sprzedawane przez Sklep do sprzedaży detalicznej;

  Zamówienie – należy przez to rozumieć Towar lub zestaw Towarów, które Użytkownik oznaczył w formie elektronicznej do zakupu zgodnie z Regulaminem. Każde Zamówienie oznaczone jest odrębnym numerem;

  Spedytor – firma kurierska Siódemka dostarczająca Towar w imieniu Sklepu Użytkownikowi.

  3. Przedmiot działalności Sklepu

  Sprzedaż towarów i usług udostępnianych na Stronie internetowej przez Sklep, a w szczególności sprzedaż karmy dla zwierząt.

  4. Prawa i obowiązki Sklepu oraz Użytkowników

  Prawa i obowiązki Sklepu oraz Użytkowników wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wynikającego z członkostwa RP w Unii Europejskiej.

  II. REJESTRACJA

  1. Użytkownik chcący dokonywać zakupów za pośrednictwem Sklepu zobowiązany jest do dokonania Rejestracji na Stronie internetowej Sklepu.
  2. Dokonując Rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane na formularzu rejestracyjnym:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
   4. numer telefonu kontaktowego,
   5. Login oraz Hasło,
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  4. Celem Rejestracji Użytkownik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu. W przeciwnym razie Rejestracja nie może dojść do skutku.
  5. Rejestracji dokonywuje się jednorazowo, przed dokonaniem pierwszego Zamówienia.
  6. Kolejne Zamówienia, realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika do Strony internetowej Sklepu poprzez podanie Loginu i Hasła.

   

  III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

  1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Użytkownika, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego.
  2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sklep oznaczonego numerem Zamówienia
  3. Sklep ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
   1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
   2. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
   3. w przypadku Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej bez swojej winy nie odebrał Towaru lub gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość Sklepu.
  4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o złożonym Zamówieniu.
  5. Realizacja Zamówienia następuje, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej:
   1. w przypadku Zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością Zamówienia na koncie,
   2. w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania Zamówienia,
   3. w przypadku Zamówień opłacanych poprzez serwis DotPay.pl- z chwilą dokonania płatności.
  6. Warunki realizacji Zamówień nietypowych np. zagranicznych są każdorazowo ustalane z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w czasie od 24 do 72 godzin od momentu złożenia Zamówienia, wyłączając dni wolne od pracy.
  8. Z przyczyn niezależnych od Sklepu termin realizacji Zamówienia określony w pkt 8 powyżej może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Sklep informuje niezwłocznie Użytkownika o przedłużeniu terminu realizacji Zamówienia oraz określa orientacyjnie nowy termin. Użytkownik uprawniony jest do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia, a tym samym do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia, zaś Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru wraz z kopią dowodu zakupu dokona zwrotu otrzymanej tytułem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki opłaconymi przez Użytkownika.
  9. Płatność za przesyłkę Towaru zamówionego w Sklepie wygląda następująco:
   1. do Zamówień o wartości poniżej i równych 89,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) doliczone zostaje 15,00 złotych (słownie: piętnaście 00/100) kosztów przesyłki,
   2. Zamówienia o wartości powyżej 89,00 złotych dostarczane są na koszt Sklepu.

  IV. CENY TOWARÓW

  1. Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena z chwili składania Zamówienia przez Użytkownika.
  2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia zostaje przedstawiona Użytkownikowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

  V. DOSTAWA

  1. Towar zamawiany w Sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w Zamówieniu adres za pośrednictwem Spedytora.
  2. Usługi spedycyjne podlegają regulaminowi umieszczonemu na stronie internetowej Spedytora.
  3. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
  4. Przed odebraniem przesyłki od Spedytora należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem, w celu wyjaśnienia sprawy.

  VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI

  1. Płatność za Towar może być dokonywana przez Użytkownika w następujący sposób:
   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata);
   2. Płatność gotówką przy odbiorze;
   3. Serwis transakcyjny DotPay.pl
  2. Do każdej transakcji zrealizowanej za pomocą płatności DotPay.pl doliczona zostanie kwota w wysokości 3% wartości Zamówienia.
  3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Użytkownika, który nie odebrał co najmniej dwóch Zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Użytkownika adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Użytkownika i odebraniu kolejnych trzech Zamówień opłaconych z góry przelewem.

  VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, PROCEDURA REKLAMACYJNA, ZWROT TOWARU

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Użytkownik może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zakupiony Towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w
  3. ciągu 14 dni od daty jego odebrania. Wraz ze zwracanym Towarem należy odesłać kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
  4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu Sklepu: Skrzeszewo Żukowskie 152, Żukowo 83-330.
  5. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży Sklep dokona zwrotu Ceny Towaru niezwłocznie od dnia otrzymania Towaru, na konto wskazane przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  6. Sklep odpowiada wobec Użytkownika za niezgodność zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.).
  7. Reklamacje dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń zakupionych Towarów należy zgłosić niezwłocznie od chwili ich spostrzeżenia. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie pisemnej reklamacji z opisem na adres elektroniczny: Biuro@e-petshop.pl z dopiskiem REKLAMACJA.
  8. Koszty przesyłki reklamowanych Towarów ponosi tymczasowo Użytkownik. Koszty te będą zwrócone Użytkownikowi na rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Towaru wraz z kopią dowodu zakupu i rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.

  VIII. DANE OSOBOWE

  1. Składając Zamówienie w Sklepie internetowym Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Umowy Sprzedaży oraz Umowy rejestracyjnej oraz w innych prawnie usprawiedliwionym celach. Sklep zastrzega, że dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów współpracujących ze Sklepem na gruncie realizacji Zamówienia oraz innych transakcji gospodarczych, a Użytkownik wyraża na to zgodę. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sklep.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  3. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie powiadomiony w momencie logowania się na Stronie internetowej Sklepu. W przypadku braku zgody na zmianę w Regulaminie Umowa rejestracyjna pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem wygasa, z tym zastrzeżeniem, że złożone przez Użytkownika przed tym dniem oferty są wiążące.
  2. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na Stronie internetowej z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.